ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพวีดีโอ

E-clip ในเนื้อหา DNA Structure

E-clip3chm Topic: Google site

Example Math EIS in Classroom The topic : Inequalities 

สาธิต การสอน EIS วิชา Physics เรื่อง Simple Harmonic Motion

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการนำเสนอผล...

3 ภาพ

ดูเพิ่มเติม
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร. มนตรี แย้มกสิกร

อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา/ประธานโครงการ E-clip

e-CLIP Community

Welcome to the e-CLIP Community (Content and Language Integrated Pedagogy via Electronic Communications)

โทรทัศน์ครู

ศึกษา Best practice จากโทรทัศน์ครู เพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน


Facebook Social